Van Scarlettini

                                      

                

SIAMEZEN & OOSTERS KORTHAAR
Harry & Nanda Alstede                                              
Hoofdstraat 8

9533 PK   Drouwen

tel.: 0599 – 56 56 39

e-mail: n.alstede-schols@home.nl

--------------------------

 

 

KOOPOVEREENKOMST

 

 

Harry & Nanda Alstede

Hoofdstraat 8

9533 PK   Drouwen                                       hierna te noemen fokker

 

en  

…………………………………..  

…………………………………..  

…………………………………..  

…………………………………..                    hierna te noemen koper

 

komen het volgende overeen:                       Fokker verkoopt en levert aan koper:   

·         in gezonde staat

·         ingeλnt tegen katten- en niesziekte en Bordetella

.     gechipt

·         ontwormd

·         met gezondheidsverklaring van dierenarts

·         met Mundikat stamboom  

De poes/kater: …………………………………………………………………………………….  

Ras: ………………………………………………. EMS-code: …………………………………  

Stamboomnummer: ……………………………………………………………………………..  

voor de koopsom van: e …………….. (zegge: ………………………………………………..)  

De koper voldoet bij wijze van voorschot bij ondertekening van deze overeenkomst een bedrag van e ………………… (zegge: ………………………………………………………………….), waarna de aankoop als definitief wordt beschouwd.  

Het restantbedrag ad e ………………..(zegge: ……………………………………………….) wordt door koper voldaan bij aflevering van de kat.  

Onder de volgende voorwaarden:  

De kat wordt op ………………………………… aan koper in eigendom overgedragen, op welke datum de kat, op een nog nader tussen partijen te bepalen tijdstip, door koper bij fokker wordt opgehaald. Indien de koper de kat niet op de hiervoor overeengekomen datum, danwel op een nader overeengekomen datum heeft opgehaald, is de koop van rechtswege ontbonden en vervalt het vooruitbetaalde deel van de koopsom als schadevergoeding aan fokker.  

Tot de hiervoor genoemde datum van aflevering blijft de kat bij fokker en is voor diens rekening en risico. Indien de kat in die periode overlijdt, is de koop van rechtswege ontbonden en heeft koper recht op volledige terugbetaling van het vooruitbetaalde deel van de koopsom.  

Koper en fokker constateren dat de kat geen/wel *) uiterlijk waarneembare gebreken of afwijkingen heeft. Eventueel gebrek/afwijking vermelden:  

…………………………………………………………………………………………………………….  

Indien koper de kat niet langer kan of wil behouden, dient deze eerst contact op te nemen met de fokker, teneinde te voorkomen dat de kat in verkeerde handen valt (b.v. vivisectie, handelaren e.d.) Koper verplicht zich de kat niet te verkopen anders dan aan een particulier en hiervan mededeling te doen aan fokker.  

Koper verplicht zich:  

1.      De kat goed te verzorgen

2.      Zorg te dragen voor de periodieke inentingen

3.      Bij, door fokker of derden geconstateerde, mishandeling of verwaarlozing, de kat terug te leveren aan fokker

4.      De kat niet te ontklauwen

5.      Bij verhuizing bericht aan fokker te sturen

6.      Fokker op de hoogte te stellen bij overlijden van de kat

7.      Bij onzekerheid over de doodsoorzaak sectie te laten verrichten op het stoffelijk overschot

(zie: ‘Verdere garantiebepalingen’)  

Indien de bovengenoemde punten 3 en 4 toch zouden hebben plaatsgevonden, heeft de fokker het recht, zonder ingebrekestelling vooraf, de kat direct op te eisen en mee te nemen, zonder restitutie van de koopsom of een deel van de koopsom.  

Please Don't Declaw

Indien binnen 14 dagen na aflevering van de kat door middel van een veterinair onderzoek wordt vastgesteld dat de kat aan een ziekte, gebrek of afwijking lijdt, of die te herleiden is tot een ziekte, gebrek of afwijking (anders dan hierboven vermeld) die reeds bestond bij aangaan van de koopovereenkomst, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, mits hij onverwijld, in elk geval acht dagen na de ontdekking, daartoe de wens aan fokker te kennen geeft. De fokker is in dat geval verplicht de kat terug te nemen tegen volledige terugbetaling van de koopsom.  

Verdere garantiebepalingen  

1.      De koper mag, zonder bijbetaling, een nieuw kitten uitkiezen indien het door hem/haar gekochte kitten binnen 6 maanden na aankoop overlijdt als gevolg van een infectiezieke, die het bewijsbaar heeft opgedaan binnen cattery Van Scarlettini.

2.      De koper mag, zonder bijbetaling, een nieuw kitten uitkiezen indien het door hem/haar gekochte kitten binnen 12 maanden overlijdt ten gevolge van een bewijsbare, erfelijke afwijking.  

Indien het kitten, als gevolg van het onder punt 1 of 2 vermelde, komt te overlijden heeft de fokker het recht de koper een sectierapport te laten overleggen van een, door fokker aan te wijzen, Afdeling Pathologie of laboratorium. De kosten hiervan zijn voor rekening van de fokker. Fokker behoudt zich het recht voor van bovengenoemde bepalingen af te wijken, indien er sprake is van grove nalatigheid van de zijde van koper.

In geval van ernstige ziekte – binnen 6 maanden na aankoop – dient koper de fokker te informeren. De behandelingskosten zijn voor rekening van de fokker, mits het een ernstige erfelijke afwijking of besmettelijke ziekte betreft, die aantoonbaar slechts bij de cattery van fokker kan zijn opgelopen. Een dierenartsverklaring is vereist. Fokker vergoedt de behandelingskosten aan koper tot een maximum gelijk aan het aankoopbedrag van het kitten. Alle daar boven gaande kosten worden niet vergoed door fokker.  

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend

 

Te ……………………….. d.d. ……………………..

   

Fokker:                                                                     Koper:

 

 

……………………………………..                            ……………………………………………

 

   

 

 

 

“Orientals are like a virus, once you get one, they simply start to multiply…”

Nanda Alstede